За проекта

Идея на проекта

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на ученици, родители и учители от Бургас и
Селиолу за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси
чрез съвместни интерактивни, обучителни и мотивационни дейности.

Специфичните дейности по проекта са:

 • 1.

  Разработване и въвеждане на програма за клуб по интереси като интерактивно и практическо пособие за подобряване на капацитета за опазване на природата

 • 2.

  Формиране на "зелено" самосъзнание у учениците

 • 3.

  Насърчаване на мотивацията у учениците да придобиват нови знания и за прилагат уменията и опита си в областта на опазване на природата

Дейности по проекта

 • 1.

  Разработване на програма за клуб по интереси "Училищна Еко-Академия", която ще се приложи и в двете училища;

 • 2.

  Провеждане на Ученическа еко академия в ОУ "Васил Левски", Бургас, България;

 • 3.

  Провеждане на Ученическа еко академия в Основно училище в Селиолу, Турция;

 • 4.

  Оборудване на еко обучителни лаборатории в училищата в ОУ "Васил Левски", Бургас, България и Основно учулище в Селиолу;

 • 5.

  Провеждане на Еко походи на учениците и родителите от двете страни на границата;

 • 6.

  Създаване на съвместна интернет платформа за споделяне на добри практики и резултати от практическите обучения;

 • 7.

  Информационни кампании от двете страни на границата, насочени към устойчиво използване и управление на природните ресурси и опазване на околната среда;

 • 8.

  Провеждане на еко фото конкурс и изложба с представяне на предмети, изработени от природни ресурси.

Резултати от проекта

В дългосрочен аспект, се надяваме проектът да допринесе за постигане на следните резултати

1.

Разработена и въведена програма за клуб "Училищна Еко академия" в двете училища - партньори, като интерактивно и практическо пособие за подобряване на капацитета за опазване на природата и устойчиво използване и управление на природните ресурси от учениците.

2.

Формиране на "зелено" самосъзнание у учениците.

3.

Повишени знания и подобрена компетентност за опазване на природата и устойчиво изоползване и управление на природните ресурси на ученици от четвърти и пети клас от ОУ "Васил Левски" - Бургас, България и четвърти клас Основно училище в Селиолу, Турция.

4.

Мотивирани родители да участват в съвместните инициативи и обучения, което ще повлияят върху формирането на навиците и характерите на децата.

Резултати от проекта

Основна целева група, която ще има полза от реализацията на проекта са:

150
Ученика
17
Учители
50
Родители
3
Представителя

Бенефициентите, които ще се възползват от резултатите и продуктите са:

557
Ученика
45
Учители
200
Участника
200
Роднини
и близки
20
Други
училища

Училищна Еко-Академия

"Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за
опазване природното богатство на странджа планина"

Общ бюджет
119704.31 евро

Продължителност
15 месеца